Over OPZ | Ouderen Partij Zandvoort

Als lokale partij is OPZ niet gebonden aan een landelijk verkiezingsprogramma en daarom bij uitstek geschikt om lokale belangen te behartigen, die direct invloed hebben op uw leefomgeving.

OPZ zet zich in voor de belangen van alle inwoners van Zandvoort met speciale aandacht voor het ouderenbeleid. Dus voor jong en oud. Voor burger en ondernemer. De samenstelling van de bevolking verandert sterk. Zeker in Zandvoort. Het aandeel bewoners van 50 jaar en ouder is hier nu al 46% en stijgt met stip! Individualisering en de slechter wordende financiële positie van ouderen drijft hen in veel gevallen in een isolement. OPZ tracht dit te voorkomen door de daarop gerichte activiteiten voldoende te subsidiëren.

De inwoners van Zandvoort hebben behoefte aan –en recht op– een betrouwbaar gemeentebestuur en betrouwbare politici. Bestuurders en politici die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Met de steun (en stem) van de kiezers wil OPZ dit waarmaken.

OPZ streeft een grotere openheid en transparantie van bestuur na. Er wordt voor en over mensen beslist, maar nog te weinig in samenspraak met degenen die het aangaat. OPZ stelt zich ten doel hierin verandering te brengen door het openbaar bestuur en de ambtelijke organisatie de resultaten van inspraak en klachten nog meer serieus te doen nemen.

OPZ wil inspelen op de maatschappelijke veranderingen. De samenleving verandert: van één die zich kenmerkte door een hoge mate van sociale samenhang en solidariteit in één waarin het individu en eigenbelang centraal staan. Criminaliteit wordt harder en neemt toe. Het is onveiliger op straat en het werk van politie en hulpverleners wordt steeds moeilijker. Ondanks beloften en geld van opeenvolgende regeringen is er nog steeds niet voldoende blauw op straat. Een punt dat bij OPZ hoog op de agenda staat.

Donaties

Sinds 2019 hanteert OPZ in het kader van transparantie, een giftenreglement. Vanaf 2019 publiceert OPZ op de website alle ontvangen giften en contributies. In het kader van de wet op de privacy zullen de namen van de personen die een gift hebben gedaan of contributie hebben betaald niet worden vermeld. Onderstaand een overzicht van de giften en contributiegelden die de OPZ in 2018 heeft ontvangen.

€ 1.000,-
€ 225,-
€ 525,-
€ 225,-
€ 2.240,-
€ 560,-
€ 50,-
€ 2.400,-

De aard van de donaties betreft giften van leden, sympathisanten en bijdragen van fractieleden en de wethouders.