OPZ is ongunstig in het nieuws en dat vraagt om opheldering aan onze leden

Donaties

Vrijwel alle landelijke politieke partijen ontvangen steun van de overheid, van hun leden en / of donateurs. Een lokale partij als OPZ ontvangt geen steun van de landelijke overheid en is dus aangewezen op steun van de eigen leden en donateurs. Het drempelbedrag voor het melden van donaties is landelijk bepaald op
€ 4.500 en dat is tevens het bedrag dat OPZ van een lid en donateur heeft ontvangen.

Verwijten

Omdat deze donatie afkomstig was van een financier van een van de bij de planontwikkeling van het Watertoren(plein) betrokken architecten, werd zowel onze wethouder Joop Berendsen als onze fractie OPZ door meerdere partijen verweten dat er daardoor sprake zou zijn van een situatie die de schijn van belangenverstrengeling zou overstijgen.

De feiten

Sinds het aantreden van Joop Berendsen als fractievoorzitter valt uit opstelling noch uit stemgedrag van OPZ op geen enkele wijze een aanwijzing voor vooringenomenheid bij besluitvorming op te maken. OPZ heeft zich vanwege inhoudelijke bezwaren namelijk voor geen enkel plan uitgesproken. Vervolgens heeft de raad in meerderheid tot het uitvoeren van één van de ingediende plannen besloten.

Na zijn benoeming tot wethouder heeft wethouder Berendsen, uit gevoelde verantwoordelijkheid als grootste partij, de lastige portefeuille Watertorenplein op zich genomen. Door zijn opstelling, werkwijze – alleen praten met àlle partijen in aanwezigheid van de tweede verantwoordelijk wethouder – en omdat de raad zijn keuze al vóór zijn aantreden als wethouder had bepaald, werd daardoor elke (schijn van) beïnvloeding van zijn kant uitgesloten.

Die situatie veranderde op slag door de uitspraak van de voorzieningenrechter die op 20 juli j.l. bepaalde dat o.a. de selectieprocedure van de ingediende plannen opnieuw moest worden doorlopen. De wethouder had daar, gezien de donatie van een financier van een van de betrokken architecten, terstond consequenties voor zijn portefeuille Watertorenplein aan moeten verbinden. Dat is niet gebeurd en dat is te betreuren.
Onze wethouder heeft daarvoor meermaals op ondubbelzinnige wijze zijn excuses aangeboden en ook de fractie heeft dat gedaan.

Motie van wantrouwen

Geen van de partijen die OPZ op basis van de ontvangen donatie verwijten aangaande clientelisme of (het overstijgen van) de schijn van belangenverstrengeling maakten, hebben op basis van de handelwijze van onze wethouder of partij daarvoor zelfs maar een schijn van bewijs kunnen leveren. Wat rest is alleen ‘een schijn’ van… Een daarop gebaseerde motie van wantrouwen werd in stemming gebracht en vervolgens in meerderheid verworpen.

Hoe verder

Het bestuur van OPZ heeft inmiddels aan de uitspraak van de voorzieningenrechter consequenties verbonden. Want ondanks dat het college besloot tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 juli j.l. in beroep te gaan, is vooralsnog het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure van plannen voor het Watertorenplein niet uitgesloten. Om in geval van een nieuwe selectieprocedure elke schijn van vooringenomenheid van OPZ op voorhand uit te sluiten, heeft het bestuur van OPZ besloten de eerder genoemde donatie ad € 4.500 terug te storten.

Het bestuur van OPZ is van mening daarmee in het belang van alle betrokken partijen te handelen, onze leden en sympathisanten niet uitgezonderd.