ANBI gegevens

Algemeen

Bankrekeningnummer:
NL35 ABNA 0566 9620 20 ten name van OPZ Zandvoort

Naam instelling:
OPZ Zandvoort

RSIN/fiscaal nummer:
810460269

Doelstelling:
Plaatselijke politieke partij

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De ANBI-status wordt aangevraagd en zo mogelijk toegekend door de Belastingdienst.

Indien u een gift doet aan OPZ kunt u dat bedrag geheel verrekenen via uw belasting aangifte; een gift aan OPZ is fiscaal aftrekbaar!

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het behartigen van lokale belangen, het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Zandvoort alsmede het bedrijven van politiek in de gemeente Zandvoort.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door participatie aan de gemeentepolitiek in de gemeente Zandvoort alsmede door middel van het stellen van kandidaten voor de gemeenteraad en de functie van wethouder om zodoende daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen om haar doel te kunnen bereiken en voorts door participatie aan het maatschappelijk, sociaal- en culturele leven in de gemeente Zandvoort.

Het beloningsbeleid

De Ouderen Partij Zandvoort kent geen beloningsbeleid in welke vorm dan ook, anders dan het vergoeden van gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteit(en)

De in 2018 door de Ouderen Partij Zandvoort uitgeoefende activiteiten betreffen het opstellen van een verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarnaast hebben het bestuur en de beoogde raadsleden en een aantal leden van de Ouderen Partij Zandvoort campagne gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts faciliteerde en ondersteunde het bestuur het functioneren van zowel de wethouder als de fractieleden in haar functioneren.

Verder hebben de wethouder, de fractievoorzitter en de voorzitter van de Ouderen Partij Zandvoort, hun medewerking verleend aan het onderzoek betreffende de legitimiteit inzake een donatie aan de Ouderen Partij Zandvoort door een van haar leden.