Laten we als partijen de handen ineen slaan en beter onze best doen voor iedere Zandvoorter

Artikel uit: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/sociale-huurwoning-steeds-moeilijker-te-bemachtigen?

Sociale huurmarkt loopt vast

Nieuwbouw door woningcorporaties gaat te langzaam, mede omdat gemeenten onvoldoende hun best doen.

Huurders die in een sociale-huurwoning wonen, stromen steeds langzamer door naar andere woningen. ‘Daardoor loopt de sociale huurwoningmarkt vast’, constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar laatste Staat van de corporatiesector. Het aantal huurders dat kon intrekken in een sociale-huurwoning daalde van ruim 210.000 in 2015 naar krap 180.000 in 2020.

Meer gegadigden

Voor de doelgroep van de corporaties is dat extra lastig, omdat zij tegelijkertijd moeilijker elders een woning kunnen vinden. Ten eerste omdat het aantal goedkopere huurwoningen (tot 752,33 euro in 2021) in de particuliere sector tussen 2015 en 2020 met ongeveer 20 procent daalde. Ten tweede door de sterk gestegen prijzen van koopwoningen. Bovendien geldt sinds dit jaar voor meerpersoonshuishoudens een hogere inkomensgrens, waardoor er meer gegadigden zijn voor sociale-huurwoningen.

Weinig transparant

Dat corporaties de gestelde nieuwbouwdoelen niet halen ligt niet aan een te krappe beurs. De financiële ruimte is gegroeid en de meerjarenbegrotingen geven aan dat die komende jaren verder zal groeien. De corporaties geven volgens de Aw onvoldoende aan wat er komende jaren haalbaar is aan nieuwbouw. Over toekomstige investeringsplannen en het tempo waarin de corporaties bouwen ontbreekt op nationaal niveau informatie, constateert de Aw. ‘De gezamenlijke meerjarenbegroting toont vooral ambities in plaats van prestaties die redelijkerwijs haalbaar zijn binnen het begrotingstijdpad. Dat is voor de samenleving en stakeholders weinig transparant.’

Corporaties wíllen wel nieuwe woningen bouwen, maar het lukt onvoldoende. ‘Hun concurrentiepositie binnen het krachtenspel van de vrije markt rond nieuwbouw is zwak’, constateert de Aw. Gemeenten kunnen de corporaties helpen, suggereert de autoriteit, ‘met actief gemeentelijk grondbeleid of een effectieve inzet van het publiek- en privaatrechtelijk instrumentarium waarmee ze spelregels kunnen geven voor de nieuwbouw binnen hun grondgebied.’