Oplossing van OPZ redt Voorlopig Ontwerp boulevards  

Dinsdagavond 24 maart 2021 bleek een nipte meerderheid in de raad tegen het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp  boulevards Paulus Loot en De Favauge, verder te noemen VO. Het betrof twee belangrijke bezwaren: 

  1. het niet voldoen aan de toezegging om het aantal parkeerplaatsen dat zou verdwijnen door eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren te compenseren in het gebied en als dat niet zou lukken de raad een aangepast ontwerp voor te leggen, en 
  2. de veiligheidsrisico’s als gevolg van fietsverkeer in twee richtingen in combinatie met parkeren aan de landzijde en dus tegen de rijrichting van fietsers in. Dit laatste werd in een brief van de Fietsersbond aan de raad als “Russische Roulette” gekwalificeerd. 

Gezien de op dat moment vermoedelijke negatieve uitkomst van een stemming over het VO, werd de raadsvergadering op voorstel van D66 geschorst tot de volgende avond. Dat bleek een goede greep. De tijd die daardoor ontstond werd door fractievoorzitter Peter Kramer gebruikt om op zijn initiatief met wethouder van Haeften te overleggen waar er ruimte zat om de zaak te kunnen vlottrekken. Er was immers veel werk verricht en er werd veel tijd gestoken in participatie met belanghebbenden. Die waren akkoord met het ontwerp. Een inspreekster was vol lof over het participatieproces. En… bij substantiële wijzigingen van het VO zou het participatieproces opnieuw doorlopen moeten worden. Dus vertraging als gevolg daarvan de termijn van een substantiële door de provincie toegezegde subsidie waarschijnlijk zou worden overschreden waardoor die mogelijk zou komen te vervallen. 

De oplossing die onze fractievoorzitter bedacht was om het in het VO voorziene fietsverkeer in twee richtingen te laten vervallen en het bestaande gebruik – fietsers en gemotoriseerd verkeer rijden in dezelfde richting – zo te laten als het nu is. Uitgaande van een gemiddelde van tellingen van het aantal te compenseren parkeerplekken bleek dat er in het gebied 30 parkeerplekken gevonden zouden moeten en ook gevonden zouden kunnen worden. 

Bij ruggespraak met de fractie GBZ, die ook zwaar tilde aan aspect veiligheid, bleek dat die akkoord was met deze oplossing en daarmee ontstond er een raadsmeerderheid. Een oplossing met nauwelijks consequenties voor het VO en die alleen om structureel meer handhaving van het fietsverkeer in één richting vraagt. Het amendement dat OPZ kort voor de voorzetting van de raadsvergadering opstelde en samen met GBZ indiende werd na een akkoord van wethouder van Haeften vervolgens unaniem door de raad aangenomen.

Toen vervolgens ook het VO unaniem door de raad werd vastgesteld kan nog dit najaar met de uitvoering daarvan worden begonnen. Eind goed al goed!

 

En wat zegt ons raadslid Patrick Berg tegen zijn klanten aan zijn viskraam?

Zelf zeg ik tegen mensen aan de kraam die me hierover aanspreken ‘ liever 1 dag extra vergaderen dan 30 jaar met een gevaarlijke boulevard, waarover de Fietsersbond het typeerde dat het voor fietsers is alsof ze deelnemen aan een Russische roulette. Dan ben ik blij dat GBZ en OPZ zich wel hard hebben gemaakt voor de veiligheid van fietsers en blijf ik verwonderd dat andere partijen deze opmerking van de Fietsersbond achteloos naast zich neer wilde leggen, maar eind goed-al goed dan maar’.