Voorstel van OPZ om zomerparkeerregeling uit te breiden met Nieuw Noord, overgenomen!

Het college legde de raad een plan voor om vooruitlopend op een integrale aanpak parkeren voor heel Zandvoort, nog dit jaar de parkeeroverlast in de gebieden Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) aan te pakken. Het voorstel behelst een tijdelijke zomerparkeerregeling d.m.v. bewonersparkeren ingaande 1 juni 2021.

Punt van zorg bij OPZ: Invoering van zo’n maatregel leidt vaak tot verplaatsing van de parkeeroverlast naar wijken waar nog geen parkeerregime geldt. In dit geval met name naar Nieuw Noord. Dat in het plan geen aanpak was voorzien als dit verschijnsel zich zou voordoen was aanleiding voor OPZ om een amendement in te dienen. Daarin twee punten: 1) Nieuw Noord opnemen in de tijdelijke zomerparkeerregeling en 2) maak, conform coalitieakkoord, de eerste parkeervergunning gratis bij invoering tijdelijke zomerparkeerregeling.

Zoals gebruikelijk wordt zo’n amendement voorafgaand aan de beraadslagingen ter kennisname aan raad en college toegezonden. Dat bleek al voorafgaand aan de vergadering zijn uitwerking te hebben gehad. Want toen de voorzitter, voorafgaand aan de beraadslagingen door de raad, het woord gaf aan verantwoordelijk wethouder mw. Verheij, bleek zij meteen bereid om het voorstel om ook Nieuw Noord over en op te nemen in de zomerregeling. En wel meteen per
1 juni a.s. Daarmee werd ons doel, voorkomen dat de parkeeroverlast zich zou verplaatsen naar Nieuw Noord, al meteen bereikt. Omdat er al veel parkeervergunningen waren uitgegeven bleek een eerste parkeervergunning gratis onhaalbaar. Bovendien zou dat tot veel ongelijkheid t.o.v. andere gebieden met een parkeerregime leiden. Die gratis parkeervergunning komt wel aan de orde maar dan bij de invoering van een heel nieuw parkeerregime in Zandvoort.

Nadat punt 2 daaruit werd geschrapt werd ons amendement vervolgens unaniem aangenomen.

Mooi resultaat vooral voor de bewoners van Nieuw Noord.