AOW niet loskoppelen van minimumloon

Raadsvergadering van: 25 januari 2022.

Onderwerp: AOW niet loskoppelen van minimumloon

Agendapunt:

De gemeenteraad van Zandvoort in vergadering bijeen op 25 januari 2022

 Constaterende dat:

  • het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU, op blz. 23 vermeldt:
    “We verhogen het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en houden de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) in stand om het bestaansminimum te verstevigen. We komen ouderen tegemoet via een hogere ouderen korting”;
  • uitvoering van dit voornemen tot loskoppeling van de AOW met minimumloon en uitkeringen naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden alsmede zij die daarnaast een bescheiden pensioen genieten, waarvan duidelijk is dat dit laatste in de meeste gevallen al jaren niet is geïndexeerd aan de koopkrachtontwikkeling waardoor inmiddels een zeer aanzienlijk koopkrachtverlies is opgebouwd.

 

Overwegende dat:

  • de bestaande AOW-uitkering juist werd gekoppeld aan het minimumloon om een bestaansminimum te garanderen;
  • loskoppeling van de AOW-uitkering van het minimumloon vrijwel zeker een verslechtering van de koopkracht van AOW-gerechtigden tot gevolg heeft, waardoor betwijfeld kan worden of nog wel sprake is van een reëel bestaansminimum;
  • in de gemeente Zandvoort een aanzienlijke groep ouderen is die naast AOW van een bescheiden pensioen moeten rondkomen en hun positie nu al vaak met zich meebrengt dat zij gebruik moeten maken van aanvullend beleid van de gemeente Zandvoort;

 Verzoekt het college:

  1. Er bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op aan te dringen het Kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de raad van de gemeente Zandvoort zich zorgen maakt over de positie van AOW-gerechtigden c.a. in de samenleving, als uitvoering wordt gegeven van het regeringsvoornemen de AOW los te koppelen van het minimumloon.
  2. Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de 2e Kamer bekend te maken.

  En gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting: 

Ouderen profiteren nauwelijks of niet van de welvaart en het nieuwe kabinet lijkt dat niet te beseffen. Net als vele ouderenorganisaties vindt OPZ dat het kabinet snel duidelijk moet maken op welke wijze, en in weke mate, ouderen gecompenseerd zullen worden voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Reden: Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog maar de AOW niet!

 

In het overeengekomen coalitieakkoord van het kabinet staat dat AOW’ers zullen worden gecompenseerd met een hogere ouderenkorting. Maar ouderen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan. Het loskoppelen van de AOW van het minimumloon zal haast zeker leiden tot koopkrachtdaling van AOW-gerechtigden. Ook als zij daarnaast nog van een bescheiden pensioen kunnen genieten. De meeste aanvullende pensioenen worden niet geïndexeerd en raken steeds verder achter bij de koopkrachtontwikkeling zodat er inmiddels een zeer aanzienlijk koopkrachtverlies is opgebouwd. 

 

Daarom dient OPZ tijdens de gemeenteraad van 27 januari 2022 deze motie in.