De 7 speerpunten

Zandvoort en Bentveld 

De 7 speerpunten voor de verkiezingen 2022-2026

 

Woord vooraf

 

Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld,

Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. Zandvoort dankt haar ziel aan haar bewoners, van jong tot oud, rijk of minder rijk: een bonte verzameling. 

Bewoners die direct zeggen wat zij denken, soms ongeacht of dat slim is of niet. Samen geven wij ons dorp vorm, met ruimte voor iedereen, om te zijn wat je bent of  te worden wat je wilt. Die mix van dromen, idealen en ambities maken ons dorp zo uniek.

Ik ben blij dat wij als OPZ de afgelopen jaren een bijdrage hebben kunnen leveren aan ons mooie dorp. Die bijdrage is onder sterk wisselende omstandigheden tot stand gekomen, maar onveranderd gericht op het algemeen belang van ons dorp en op eerlijke kansen voor iedereen. 

De verkiezing in maart is cruciaal. 

 • Staan wij toe dat ouderen in isolement geraken en vereenzamen of gaan we dat bestrijden?
 • Staan we toe dat onze ouderen niet kunnen doorstromen naar een woning die het beste past bij hun levensfase in de nabijheid van zorg?
 • Staan we toe dat onze jongeren Zandvoort noodgedwongen de rug moeten toekeren of richten we ons erop dat zij hier kunnen blijven en een eerlijke kans krijgen op wonen in Zandvoort? 
 • Staan wij toe dat mensen worden buitengesloten of geven we iedereen de kans om mee te doen?
 • Kiezen we ervoor om opnieuw alle ambtelijke taken en sturing over te dragen aan Haarlem of gaan we voor meer zelf de regie pakken om te bewaren waar Zandvoort uniek in is? 

In zeven speerpunten (bijgaand) geeft OPZ antwoord op de grootste uitdagingen waar Zandvoort voor staat: 

 • Wonen (veel bijbouwen voor onze inwoners van jong tot oud) 
 • Volksgezondheid (iedereen meedoen en erbij horen)
 • Duurzaamheid (zonder stijging van de woonlasten)
 • Verkeer, vervoer en parkeren (goede bereikbaarheid en parkeren naar tevredenheid van onze inwoners en ondernemers)
 • Ambtelijke fusie met Haarlem. (fusie mag geen doel op zich zijn)
 • Financiële huishouding (lasten voor inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk)
 • Bestuur en ondersteuning (vertrouwen terugwinnen)

Met uw steun gaan wij dat bereiken. Een dorp van ons samen en waar iedereen welkom is. Wij willen bereiken dat het inwoners, ondernemers en belanghebbenden goed gaat. Met uw steun geloven wij erin dat dit lukt. Daar willen wij ons met veel voor enthousiasme inzetten.

Veel leesplezier!

Mede namens alle kandidaten van OPZ,

Peter Kramer

 

De 7 speerpunten voor 2022-2026

 

 1.     Wonen (veel bouwen voor onze inwoners) 

Het is goed wonen en leven in Zandvoort en Bentveld maar de krapte op de woningmarkt is extreem groot. Er is een wens en noodzaak om veel bij te bouwen. Het realiseren van nieuwbouwwoningen voor jong tot oud, op alle mogelijk nieuwe woningbouwlocaties in onze gemeente waar dat enigszins mogelijk is.  Als er gebouwd wordt:

 • Houden we woningen zowel op de koop- als de huurmarkt financieel bereikbaar voor jong tot oud;
 • Streven wij naar woonvormen met een mix van bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen. We moeten weer mensen samen brengen die over de grenzen van salaris, gezinstype of roots heen kijken, waardoor er een bijzondere dynamiek ontstaat. Binnen deze woonvorm geven we het authentieke gemeenschapsgevoel van het vroegere dorp een eigentijdse invulling. Dat versterkt de sociale cohesie;
 • Is het speerpunt bij het realiseren van woningbouw voor ouderen, dat onze ouderen kunnen doorstromen naar een woning die het beste past bij hun levensfase in de nabijheid van zorg;
 • Zorgen wij ervoor dat er waar mogelijk, door middel van lokaal maatwerk, voorrang wordt gegeven aan eigen inwoners bij de toewijzing van (sociale) huurwoningen en in ieder geval bij toewijzing in het goedkope koop- en  middensegment.

 

2.     Volksgezondheid (iedereen meedoen en erbij horen)

In de gemeente Zandvoort en Bentveld krijgt iedereen ondersteuning die daar recht op heeft, ongeacht leeftijd. Waarbij:

 • Ondersteuning is gericht op het volwaardig mee kunnen doen van inwoners die dat op eigen kracht niet lukt; 
 • De gemeente er alles aan zal doen dat ouderen niet in een isolement komen en vereenzamen door zich speciaal in te zetten voor het welzijn en de veiligheid van deze grote groep ouderen;
 • Er initiatieven komen, gericht op activiteiten waar ouderen graag aan deelnemen, zodat ouderen sociaal zichtbaar en cultureel actief blijven;
 • De gemeente senioren- en dementievriendelijk is en dat de toegankelijkheid voor mindervaliden wordt verbeterd;
 • De gemeente zich ook gaat inzetten voor de mantelzorgers en deze meer dan nu gaat waarderen. Onze mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten.  Wij laten dat niet jaarlijks blijken via de mantelzorgwaardering, maar het hele jaar door. 

Maar ook onze jongeren gaan wij niet vergeten, zij moeten behouden blijven voor ons dorp. Bij het realiseren van woningbouw zijn zij mede een speerpunt, maar ook moeten wij ze waardering, erkenning en respect geven. Ze moeten erbij horen, gezien worden, gehoord worden, serieus genomen worden. Tenslotte zijn zij de ouderen van de toekomst.


3.     Duurzaamheid (zonder stijging van de woonlasten)

De gemeente borgt dat ‘duurzaamheid’, in de zin van energiebesparing en milieubehoud, is gekoppeld aan woonlastenneutraliteit en niet ten koste gaat van betaalbaarheid voor onze inwoners en woningzoekenden. 

Dat de gemeente in lijn met het Rijksbeleid aardgasloos bouwt. Nieuwe complexen worden zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd. Financiële steun van het Rijk is onmisbaar om de kosten voor bewoners binnen de perken te houden. 

 

4.     Verkeer, vervoer en parkeren (goede bereikbaarheid en parkeren naar tevredenheid van onze inwoners en ondernemers)

Wij vinden dat Zandvoort en Bentveld in elk seizoen goed bereikbaar moet zijn. Een goede bereikbaarheid vormt de basis voor aangenaam wonen, werken en recreëren. Daarom zijn:

 • Veilige wegen, wandelpaden en fietspaden belangrijk;
 • Ruim voldoende en goede parkeerplaatsen nodig. Zowel voor auto’s, scooters als fietsen, en moet elk nieuw bouwproject in zijn eigen parkeerbehoefte voorzien, wat niet ten koste mag gaan van de parkeermogelijkheden van huidige bewoners, ondernemers, dag- en verblijfstoeristen. 

Het nieuwe parkeerbeleid moet voor de inwoners voordeel geven. Zo niet, dan gaan wij dat met inbreng van die inwoners en ondernemers herstellen. Zo nodig worden aanpassingen nog voor 1 juli 2022 (ingangsdatum van het nieuwe parkeerbeleid) doorgevoerd.

 

5.     Ambtelijke fusie met Haarlem (fusie mag geen doel op zich zijn)

De gemeente Zandvoort en Bentveld is een zelfstandige gemeente en wil dat blijven. Effectieve ambtelijke samenwerking zal noodzakelijk zijn maar dan met uitstekende dienstverlening op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Voortzetting van de huidige ambtelijke fusie met Haarlem mag geen doel op zich zijn. 

Als directe aansturing vanuit Zandvoort aantoonbaar meerwaarde heeft en uniek is, zal op die beleidsterreinen een ontvlechting moeten plaatsvinden.  Zandvoort verdient een ambtelijke organisatie die hands-on meedenkt en vragen en problemen van inwoners en ondernemers snel en adequaat oplost.

 

6.     Financiële huishouding (lasten voor inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk)

Zorgvuldig omgaan met het (belasting-)geld dat de gemeente ter beschikking staat om haar taken en ambities uit te kunnen voeren. Daarom moet de gemeente zorgen voor:

 • Een solide financiële huishouding, met als doel dat de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk blijven; 
 • Een financieel beleid voorstaat dat zuinig en doelmatig is en leidt tot zorgvuldige keuzes. 

Als de gemeente structureel dalende inkomsten heeft ofwel onverwacht hoge uitgaven moet doen, heeft dat consequenties voor de begroting, ten eerste door te bezuinigen, ten tweede door kostendekkende tarieven, en pas in laatste instantie (als het echt niet anders kan) door belastingstijging. 

 

7.     Bestuur en ondersteuning (vertrouwen terugwinnen)

De bestuurders (raad en college van B en W) moeten het vertrouwen van inwoners, ondernemers en belanghebbenden in de politiek van Zandvoort en Bentveld terugwinnen of krijgen. Dit doen we door op een laagdrempelige wijze verbinding te zoeken met burgers, ondernemers en belanghebbenden en zelf voortdurend in de spiegel te kijken wat ons handelen in de maatschappij teweeg brengt. 

We betrekken de inwoners en ondernemers actief bij de totstandkoming van beleid. Goede voorstellen van inwoners, ondernemers en verenigingen worden door het gemeentebestuur omarmd. Inwoners en ondernemers worden serieus genomen als zij participeren en dat actief doe, op basis van duidelijke vooraf door de raad bepaalde kaders met heldere afspraken over communicatie, rollen en verantwoordelijkheden.