Woningbouw Entree Zandvoort

Bij de behandeling in de commissie – en raadsvergadering hebben wij de relevante opmerkingen ingebracht.  OPZ heeft echter niet ingestemd met de vaststelling van de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort, ondanks dat, ook wij als OPZ van mening zijn dat deze locatie een kwaliteit impuls nodig heeft.

Waarom dan niet voorgestemd:

  • Omdat het woningbouwprogramma in deze visie, het aantal woningen met 36 woningen is verminderd ten opzichte van de visie 2019, waarin 73 woningen waren voorzien. Dit terwijl er een schreeuwend te kort is aan (koop)woningen in Zandvoort en dat juist dit gebied o.a. qua ligging en waar de grond in eigendom is van de gemeente zich meer dan uitstekend leent voor woningbouw, kiest wethouder Verheij (het college) voor de realisatie van twee hoteltorens;
  • Omdat er niet naar waarheid wordt gecommuniceerd over het draagvlak voor de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort.. In het raadsstuk is namelijk te lezen dat de visie kan rekenen op voldoende draagvlak, dit is in tegenspraak met het gestelde wat ook in het raadsstuk staat vermeld, dat het plan voor de twee torens van het Palace Hotel, nog aan de omgeving moet worden voorgelegd en dat de initiatiefnemers moeten zorgen voor draagvlak. Terwijl deze plannen, naar de mening van OPZ, beeldbepalend zijn voor het draagvlak. Tevens hebben de bewoners van de Fennema-flat en in het bijzonder de bewoners op de begane grond, 1e en 2e verdieping ernstige bedenkingen over de nieuw voorgestelde parkeeroplossing(en);
  • Omdat de parkeeroplossing nog veel onzekerheden (risico’s) heeft o.a. met betrekking tot de financiën en de technische uitwerking, om de ernstige bedenkingen van Rijnland tegen het realiseren van een ondergronds gebouwde parkeerkelder op te lossen. Tevens heeft de gemeente geen invulling gevonden, voor een contractuele toezegging aan VvE Bouwes Palace, deze hebben namelijk een recht op een alternatieve bestemming van 160 parkeerplaatsen die voor de ontwikkeling moeten wijken. Een toegezegde parkeerplek, in de eventueel te realiseren ondergrondse parkeerkelder zal al gauw minimaal € 50.000,- tot € 60.000,-  ter dekking van de kosten voor de realisatie, moeten opbrengen:;
  • Omdat in het Programma van Eisen en in de visie geen duidelijke richting voor het huidige te slopen Dolfirama is opgenomen, zowel financieel en qua gebruik. Maar in de visie is ook geen bouwlocatie voor die positie ingetekend;
  • Omdat er een risico is waarover de raad niet is geïnformeerd. Het betreft een hoger beroep van de eigenaren van de Passagepanden. Ondanks dat de raad wethouder Verheij is gevraagd de eigenaren van de Passagepanden ruimhartig tegemoet te komen is dat haar niet gelukt. De eigenaren van de Passagepanden hebben veel voorbeelden aangedragen, dat haar inzet niet strookt met het gelijkheidsbeginsel hoe met andere erfpachters (o.a. zwembad, tankstation, e.d.) in het verleden wel tot zeer ruimhartige afspraken is gekomen;
  • Omdat wethouder Verheij (het college) voor dat gedeelte van de grondpositie wat in eigendom is van de gemeente één op één de twee nieuwbouwtorens verkoopt aan de eigenaar van het Palace Hotel en nu later is opgemerkt met de architect van ONX, die mede de visie heeft opgesteld, waardoor naar verwachting een hogere grondopbrengst, door de concurrentie-werking voor de Gemeente wordt uitgesloten;
  • Omdat wethouder Verheij (het college) met beide initiatiefnemers een intentieovereenkomst aangaat voorafgaand aan een akkoord van VVE Bouwes Palace, waarbinnen het Palace Hotel maar een gedeeld eigendomsrecht heeft;

Het bovenstaande roept bij ons al meer dan voldoende bedenkingen en vragen op om tegen te stemmen. Wij kunnen ons bijvoorbeeld niet voorstellen waarom wethouder Verheij niet kiest voor een transparante verkoop van de twee nieuwbouwtoren, wat is nu opeens de reden om het aantal te realiseren woningen tot een minimum te beperken en is het niet verstandig om eerst meer draagvlak te krijgen en een realistisch oplossing voor het parkeren uit te werken.

Voor meer bedenkingen en op welke wijze wij wel akkoord zouden kunt u de motie en een amendement raadplegen op raadsnet, deze hebben wij als OPZ ingediend maar tijdens de behandeling  ingetrokken, om reden dat de coalitie bij voorbaat al had aangegeven achter het voorstel van wethouder Verheij te staan.

Met vriendelijke groet en wens u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022,

Namens OPZ Peter kramer

Plannen voor Badhuisplein en Entree Zandvoort - gemeente Zandvoort